Ilmottaudu/Registration

 • Ilmoittautuminen Oulun Talvipäiville 2023 aukeaa 24.11. Ilmoittautuminen sekä osallistujaksi että vapaaehtoiseksi tapahtuu Kide.app-palvelussa.  
 • Lippu maksaa SOOLin jäsenille 60€ ja muille 120€ (+0,50€ Kide.app-palvelumaksu). 
 • HUOM! Kuljetus kotipaikkakunnalta Ouluun ei kuulu lipun hintaan. 
 • Majoituksen sisältäviä lippuja tulee myyntiin xxx kappaletta. Lippuja tulee myyntiin lisää heti, kun majoituspaikkoja varmistuu. Tästä syystä oululaisilla opeopiskelijoilla ei lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta valita majoituspaikallista lippua, vaan oululaisten toivotaan järjestävän oma majoituksensa.
 • Ilmoittautuessasi hyväksyt tapahtuman ehdot. 
 • Jos ilmoittaudut tapahtumaan SOOLin jäsenenä, muistathan tarkistaa, että olet maksanut SOOL-jäsenmaksusi lukuvuodelle 2022-2023: https://www.sool.fi/omattiedot/ .  
 • Mikäli hankit nyt lipun ilman majoitusta, et voi lisätä koulumajoitusta lippuusi jälkikäteen. Odota tammikuun lipunmyyntiä ja yritä hankkia majoituslippusi silloin. Valitettavasti majoituskapasiteetti on rajallinen. 


Linkin Kide.appiin löydät täältä. 


IN ENGLISH

 • Registration for Oulu Talvipäivät 2023 opens on November 24. At? Registration as both a participant and a volunteer takes place in the Kide.app service.
 • The ticket costs €60 for SOOL members and €120 for others (+€0.50 Kide.app service fee).
 • NOTE! Transportation from your hometown to Oulu is not included in the ticket price. 
 • xxx tickets with accommodation will be sold. More tickets will go on sale as soon as accommodation is confirmed. For this reason, teacher students from Oulu basically do not have the opportunity to choose a local accommodation ticket, so Oulu teacher students are expected to arrange their own accommodation. 
 • When you register, you accept the terms of the event.
 • If you register for the event as a SOOL member, please remember to check that you have paid your SOOL membership fee for the academic year 2022-2023: https://www.sool.fi/omattiedot/. 
 • If you buy a ticket without school accommodation, you can not add it afterwards. Wait January’s ticket sale and try to buy ticket then. Unfortunately we only have limited amount of schools. 

You can find link to Kide.app from here. 

Lippu sisältää/Ticket includes

 • Aamupala kahdelle aamulle (majoituskouluilla)
 • Osallistumisoikeus kaikkeen Talvipäivät 2023 –ohjelmaan (mm. avajaiset, talvirieha, iltabileet, approt ja jatkot).
 • Ruokailu kahdelle päivälle (vaatii ilmoittautumisen) 
 • Talvipäivät 2023 –haalarimerkki 
 • Appro-haalarimerkki (approt suorittaneille)
 • Koulumajoitus (vaatii ilmoittautumisen) 

IN ENGLISH

 • Breakfast for two mornings (at boarding schools)
 • The right to participate in all the Talvipäivät 2023 program (e.g. opening ceremony, winter parade, evening party, appro and after party).
 • Meals for two days (registration required)
 • Talvipäivät 2023 overall badge
 • Appro overall badge (for those who have completed appro) 
 • School accommodation (requires registration) 

Ohje Kide.App-palvelun käyttöön ja lipunostamiseen/Instruction to Kide.App and buying ticket

Ennen lipunmyyntiä: 

 • Tapahtumaan ilmoittaudutaan ostamalla Kide.app-lippu. 
 • Jotta voit käyttää palvelua, sinun tulee luoda Kide.appiin omat tunnukset.  
 • Palvelun käyttäminen onnistuu joko nettisivun tai sovelluksen kautta. 
 • Tapahtuma löytyy Kide.app-palvelusta nimellä SOOLin Talvipäivät 2023. 
 • Lipun hinta on SOOLin ja OAJ:n jäsenille 60€ ja muille 120€ (+0.50€ Kide.app-palvelumaksu). 
 • Jos ilmoittaudut SOOLin jäsenenä, tarkistathan että SOOL-jäsenmaksusi lukuvuodelle 2022-2023 on maksettuna osoitteesta: https://www.sool.fi/omattiedot/.  Sinulle lähetetyt maksutiedot löytyvät tarvittaessa valitsemalla Omat tiedot –sivuilla valikosta “viestit”. 
 • Ostotapahtuman yhteydessä SOOLin jäseniltä kysytään SOOLin jäsennumeroa. Löydät jäsennumerosi (6 merkkiä) jäsenkortista tai SOOLin omat tiedot –sivulta.  

 Lipunmyynnin aikana: 

 • Valitse lipputyyppi SOOL, OAJ tai MUUT. 
 • Valitse yksi seuraavista: 
 • Järjestän majoituksen itse = en tarvitse majoitusta 
 • Majoituslippu ja majoitustoive (normaali vai hiljainen) 
 • Majoitusvalinta on sitova. Huom! Oululaisilla ei lähtökohtaisesti ole mahdollista valita koulumajoitusta rajallisen majoituskapasiteetin vuoksi.  
 • Jos tarvitset koulumajoituksen Oulussa Talvipäivien ajaksi, älä osta lippua ilman majoitusta. Majoitusta ei voi lisätä jälkikäteen.  
 • Lipun voi ostaa vain itselleen. Eli 1 lippu / henkilö.  
 • Ruokaliput (0€) tulee valita erikseen, jos haluat käydä syömässä yhteisissä ruokailuissa (perjantain päivällinen ja lauantain lounas) 
 • Voit valita molemmat, vain toisen tai et kumpaakaan ruokailua.  
 • Ilmoittautuminen ruokailuun on sitova ja toivoisimme, että ruokaliput käytetään ruokahävikin välttämiseksi. Varaamme ruokaa ilmoittautuneiden määrän mukaisesti.  

Tarkista lopuksi että antamasi tiedot ovat oikein!  

 

Linkki ilmoittautumiseen:  

Lipunmyynnin jälkeen:  

Kun olet ilmoittautunut, tarkistathan että Kide.app-lompakossasi näkyvät kaikki valitsemasi liput. 

Kaikilla näkyvät liput: 

 • SOOLin Talvipäivät 2023 
 • Lipputyyppi  

Valinnaiset liput:  

 • Ruokailu perjantai 
 • Ruokailu lauantai 
 • Majoituslippu 

 IN ENGLISH  

 Before ticket sales: 

 • Register for the event by purchasing a Kide.app ticket. 
 • In order to use the service, you must create your own account in Kide.app. 
 • The service can be used either through the website or the application. 
 • The event can be found on the Kide.app service under the name SOOLin Talvipäivät 2023. 
 • The ticket costs 60€ for members of SOOL and OAJ and 120€ for others (+0.50€ Kide.app service fee). 
 • If you register as a member of SOOL, please check that your SOOL membership fee for the academic year 2022-2023 has been paid:  https://www.sool.fi/omattiedot/. If necessary, the payment information sent to you can be found by selecting "messages"  from the menu on the My information pages. 
 • When making a purchase, members of SOOL are asked for their SOOL membership number. You can find your membership number (6 characters) on the membership card or on SOOL's own information page. 

 Link to registration: 

During ticket sales: 

 • Select Ticket type SOOL, OAJ or OTHER.
 • Choose one of the following: 
 • I organize my accommodation myself = I don't need accommodation 
 • Accommodation ticket and accommodation request (normal or quiet) 
 • The choice of accommodation is binding. Note! In principle, it is not possible for the people of Oulu to choose school accommodation due to the limited accommodation capacity. 
 • If you need school accommodation in Oulu during the Talvipäivät,  do not buy a ticket without accommodation. Accommodation cannot be added afterwards. 
 • You can buy a ticket only for yourself. So 1 ticket per person. 
 • Meal tickets (0€) must be selected separately if you want to eat at shared meals (Friday dinner and Saturday lunch) 
 • You can choose both, just one or neither meal. 
 • Signing up for the meal is binding and we would hope that the meal tickets are used to avoid food waste. We reserve food according to the number of people registered. 

Finally, check that the information you provided is correct! 

  After ticket sales: 

After you have registered, please check that all the tickets you selected are displayed in your Kide.app wallet. 

All visible flags: 

 • SOOLin Talvipäivät 2023 
 • Ticket type 

Optional tickets: 

 • Dining Friday 
 • Dining Saturday 
 • Accommodation ticket